Algemene Leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Aanbiedingen
Artikel 5. Afspraken
Artikel 6. Bestellingen
Artikel 7. Leveringen
Artikel 8. Verzilvering & Reclamatie
Artikel 9. Facturatie en betaling
Artikel 10. Opschorting en ontbinding
Artikel 11. Annuleren
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Garantie
Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 15. Privacy
Artikel 16. Geschillen
Artikel 17. Toepasselijk recht
Artikel 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: algemene voorwaarden) van Digit Dog®, alsmede van de website www.denationalehondenwasbon.nl en www.digitdog.nl Correspondentie kan worden gericht aan: Digit Dog, Hoornstraat 20, 5402 HP, Uden. Hierna te noemen: leverancier. Door klant en/of deelnemer te worden van De Nationale Hondenwasbon® accepteert u de Algemene Voorwaarden van Digit Dog® en gaat u een wettelijke overeenkomst met Digit Dog® aan.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Afnemer: de wederpartij van leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Producten: De Nationale Hondenwasbon®, MetroDogs™ hondenwasstraat, benodigdheden uit het assortiment van leverancier.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Digit Dog®, gevestigd te Uden aangegaan.
2. De opdrachten of bestellingen van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Digit Dog® zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van Digit Dog® zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door leverancier, iedere bestelling van afnemer en iedere overeenkomst tussen leverancier en een afnemer waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard / zijn.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met
enige wettelijke bepaling dan wel nietig is / zijn of vernietigd wordt / worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 4. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend; en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5. Afspraken

1. De samenwerking betreffende het dealerschap van De Nationale Hondenwasbon wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Echter met een vaste en minimale periode van 1,5 jaar met stilzwijgende verlenging.
2. Ontbinding van het dealerschap geschiedt slechts na sommatie tot nakoming en slechts voor zover toerekenbare tekortkoming een ontbinding rechtvaardigt.
3. De Nationale Hondenwasbon® is niet geldig in combinatie met andere acties of promoties, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld en goedgekeurd is door Digit Dog®

Artikel 6. Bestellingen

1. Bestellingen kunnen al dan niet gebruikmakend van een bestelformulier schriftelijk, per fax of internet worden gedaan.
2. Bestellingen worden niet eerder uitgeleverd dan nadat leverancier betaling van het onderhavige factuurbedrag van afnemer heeft ontvangen, behalve als het een MetroDogs hondenwasstraat betreft, hiervoor geldt een aanbetaling van 50 % bij bestelling, en 50% bij aflevering.
3. Leverancier heeft het recht bestellingen van afnemer te weigeren indien deze zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook, jegens leverancier niet nakomt, of indien betalingsonmacht van de afnemer dreigt.
4. Aanvullingen en wijzigingen van een bestelling kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Leveringen

1. Een eventueel door leverancier aan afnemer kenbaar gemaakte levertijd, treedt pas in werking na betaling van het onderhavige factuurbedrag en zal nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn voor nakoming te worden geboden.
2. Aan leverancier kan, ook na eventuele ingebrekestelling van leverancier door afnemer, een te late levering, onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW niet worden toegerekend, indien de vertraging in de levering isontstaan of mede is ontstaan door vertraging bij en ten gevolge van door leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Leverancier verplicht zich tot het inschakelen van derden waarvan in redelijkheid kan en mag worden verwacht dat zij voor tijdige levering zullen zorgdragen.
3. Een bestelling wordt afgeleverd aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres.
4. Leverancier is gerechtigd de bestelling in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
5. Afnemer is verplicht de bestelling af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.
7. Bij aflevering van een MetroDogs hondenwasstraat dient er een palletwagen, heftruck of steekwagen aanwezig te zijn voor het eventueel verrijden van de wasstraat. Tevens dient er een persoon aanwezig te zijn die de wasstraat in ontvangst neemt en bevoegd is om te tekenen voor de hondenwasstraat.

Artikel 8. Verzilvering & Reclamatie

1. Eventuele afwijkingen, gebreken of te korten van de overeengekomen voorwaarden dienen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk, per
fax of internet aan leverancier te worden gemeld.
2. Indien ingevolge het voorgaande lid tijdig wordt gereclameerd, zal leverancier de klacht van afnemer zo spoedig mogelijk onderzoeken en na gebleken gegrondheid de levering herstellen.
3. Wenst afnemer de gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt dit alleen met voorafgaande schriftelijk toestemming van leverancier op de wijze zoals door leverancier aangegeven en op kosten van leverancier.
4. De Nationale Hondenwasbon® dient na inname binnen 4 weken te worden gereclameerd bij Digit Dog®. Dit kan via een accountmanager van Digit Dog®, via internet (www.digitdog.nl), per fax (0413-850982) d.m.v. het declaratieformulier, of per post d.m.v. het declaratieformulier naar Digit Dog®, Hoornstraat 20, 5402 HP Uden.
5. Het is niet toegestaan als wasgelegenheid enig bedrag te restitueren aan een consument, of De Nationale Hondenwasbon® tegen betaling van enig geldbedrag te accepteren of van consument of derden aan te kopen.
6. Een wasgelegenheid mag alleen De Nationale Hondenwasbon® verkopen aan publiek als hij door Digit Dog® is aangewezen als erkend distributeur.

Artikel 9. Facturatie en betaling

1. Facturatie en betaling geschiedt voorafgaand aan de levering en dient plaats te vinden door overschrijving van het factuurbedrag op een daartoe door leverancier aangewezen rekeningnummer.
2. De koopprijs van De Nationale Hondenwasbon®) stemt overeen met de bonwaarde zoals vermeld op de betreffende cadeaubon. De Nationale Hondenwasbonnen zijn vrijgesteld van BTW.
3. De kosten van transport of verzending zijn voor rekening van afnemer en worden apart op de factuur vermeld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle claims dienen voor de 28e van iedere maand te gebeuren. Claims die op de betalingsdag of daarna worden ingediend zullen dan pas weer de eerst volgende 28e van de maand worden uitgekeerd.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Artikel 11. Annuleren

1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht om de door Digit Dog® reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief loon en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Digit Dog® als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud Digit Dog® zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Digit Dog® is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en intresten die mochten ontstaan direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven
b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk gesteld zijn
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolgen van dagelijks gebruik
Digit Dog® is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld aan Digit Dog® of van hen, die door Digit Dog® aan het werk zijn gesteld.
2. Digit Dog® zal in beginsel niet gehouden zijn gelden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld
3. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen,
installaties onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand- of waterschade, of beschadigingen, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen en deze gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Digit Dog®
4. Schade, veroorzaakt door slijtage of breuk van één van de componenten, die bij honden, uof één van uw klanten letsel kunnen
veroorzaken van welke aard dan ook. Het wassen van de hond door uw klanten met de MetroDogs hondenwasstraat geschiedt daarom altijd op eigen risico.

Artikel 13. Garantie

Voor gekochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of handelgarantie gelden slechts door de leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Voor de MetroDogs hondenwasstraat geldt:
Eén jaar garantie op fabricage fouten, 3 maanden op het arbeidsloon. Na deze periodes zullen er voorrijkosten, arbeidsloon en materiaal kosten worden doorberekend. Bij de bepaling van garantie gaat Digit Dog® er steeds vanuit dat de installatie ontworpen is voor het wassen van honden en dat de installatie te allen tijde bediend wordt door een persoon van 18 jaar of ouder. Eveneens wordt uitgegaan van normaal (aantoonbaar) gebruikelijk periodiek onderhoud (zie hiervoor de handleiding) voor rekening en risico van onze afnemer. De garantietermijn gaat in vanaf de ingebruikname c.q. oplevering van de installatie. De garantieverplichtingen van Digit Dog® vervallen indien koper niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Koper kan voor wat betreft het periodieke onderhoud een contract afsluiten.

Buiten garantie valt :
1. Delen welke aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom vernieuwd dienen te worden.
2. Storingen, beschadigingen door onoordeelkundig gebruik, dit ter bepaling door Digit Dog®
3. Vernielingen/ vandalisme van hogedrukslang buitenmantel, persnippels,hogedrukkoppelingen, draaibare koppelingen,
snelkoppelingen, afsluitbare pistolen of breuk van pistool, of droogslang. Alsmede betreft het hier beschadigingen
aan bedieningseenheden e.d. van buitenaf veroorzaakt.
4. Storingen door onjuist uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden of door klant of derden gemonteerde, niet door Digit Dog®
geleverde, onderdelen.
5. Schade of storingen aan welke delen dan ook van de MetroDogs installatie, ontstaan door andere, als van Digit Dog® ontvangen
reinigingsmiddelen, tenzij het middel officieel schriftelijk is gehomologeerd door Digit Dog®.
6. Voor elke MetroDogs hondenwasstraat geldt dat de garantiebepalingen en aansprakelijkheden uitsluitend gebaseerd zijn op een water
voedingskwaliteit welke conform de kwaliteit en stabiliteit is zoals deze gesteld wordt in het Nederlands drinkwater besluit. Eveneens
geldt dit voor de kwaliteit en stabiliteit van de benodigde energievoorziening zoals elektra.
7. Beschadigingen of vervuiling van buitenaf van de muntlezer, of acceptatie van vreemdsoortige geldstukken, in zoverre andere
geldstukken dan waarvoor muntautomaat geprogrammeerd c.q. afgesteld is. Voor de kwaliteit van acceptatie van alle soorten
penningen/ geldstukken kan Digit Dog® echter nimmer aansprakelijk gesteld worden en kunnen er geen garanties worden verstrekt.
8. Schade, veroorzaakt aan de installatie door de weersomstandigheden zoals temperatuur, wind, regen, bliksem en tevens schade
veroorzaakt door inductie, instralingen e.d.
9. Garantie aanspraak op te vervangen onderdelen wordt in behandeling genomen na
beoordeling van de onderdelen door Digit Dog®. Onderdelen dienen door klant te allen tijde franco Uden toegestuurd te worden. Zendingen
welke niet franco worden geretourneerd zullen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor, die leverancier toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.
2. Het is de afnemer nimmer toegestaan veranderingen op De Nationale Hondenwasbon aan te brengen.
3. Alle door leverancier eventueel verstrekte (elektronische) bestanden met afbeeldingen van de producten, zijn uitsluitend bestemd om door afnemer te worden gebruikt voor het doel waarvoor leverancier deze aan hem ter beschikking heeft gesteld en mogen anderszins niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
4. Voorafgaand aan het gebruik van het in het vorige lid bedoelde bestand, dient afnemer een drukproef of een digitaal bestand ter zake van dat gebruik ter goedkeuring aan leverancier te doen toekomen.
5. Afnemer is het uitdrukkelijk niet toegestaan het logo en/of de afbeelding van De Nationale Hondenwasbon, waaronder nadrukkelijk ook derdenbonnen worden verstaan, in welke vorm dan ook voor reclame of promotie doeleinden te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken tot schadevergoeding door en vanwege de schending van rechten
van uitgevers van derdenbonnen of andere derden tengevolge van gedragingen van afnemer in strijd met het bepaalde in dit artikel.

Artikel 15. Privacy

Indien afnemer een bestelling doet via de website www.denationalehondenwasbon.nl worden klantgegevens en eventuele
andere gegevens gevraagd. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier gebruikt deze gegevens om afnemers te informeren over bestaande en/ of nieuwe producten. Indien afnemer geen prijs meer stelt op informatie over producten en diensten van Leverancier dan kan dat schriftelijk worden gemeld bij: info@digitdog.nl of Hoornstraat 20, 5402 HP, Uden.

Artikel 16. Geschillen

1. Alle geschillen tussen leverancier en afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.